Oorlog voor vrede onder wilde chimpansees

Chimpansees gebruiken agressie op een manier die ons afstoot als we het bij onze eigen soort zien. Mijn collega Christopher Boehm van de University of Southern California schatte dat het percentage niet-dodelijk geweld onder wilde chimpansees hoger is dan dat van de meeste menselijke samenlevingen. In een afzonderlijke studie van primatoloog Richard Wrangham van de Harvard-universiteit en zijn coauteurs werd een vergelijkbaar “moordcijfer” gevonden tussen chimpansees en traditionele menselijke jager-verzamelaarsgemeenschappen, en een veel hoger percentage niet-dodelijke agressie door chimpansees.

Chimpansees zijn de enige andere primaten dan wij die elkaar routinematig doden in naam van territorium en hulpbronnen. Net als in menselijke samenlevingen zijn de moordenaars vrijwel altijd mannetjes, zoals Wrangham opmerkte in zijn boek Demonic Males. Chimpansees hebben niet de wapens die wij associëren met efficiënte moordenaars; zij hebben handen en vingernagels, geen poten en klauwen. Hun hoektanden, hoewel indrukwekkend, zijn geen partij voor die van een carnivoor. En toch voeren ze gruwelijke aanvallen uit op leden van hun eigen en vooral naburige gemeenschappen. Mannetjes dwingen vrouwtjes seksueel af. En zowel mannetjes als vrouwtjes plegen kindermoord.

Chimpansees zijn de enige primaten buiten ons die elkaar routinematig doden omwille van territorium en hulpbronnen.

Chimpansees zijn geen moordmachines; 99 procent van hun leven brengen ze in vrede door. Hetzelfde kan natuurlijk over ons worden gezegd. Het potentieel voor gewelddadig gedrag zit in ieder van ons, maar het komt slechts zelden, of helemaal nooit aan de oppervlakte. En net zoals de mens talloze manieren heeft om geschillen te beslechten voordat geweld een haalbare optie lijkt, zo heeft de chimpansee vele manieren om dodelijke agressie te voorkomen. Na kleine ruzies verzoenen ze zich, en de manieren waarop ze de sociale harmonie herstellen zijn even interessant en belangrijk als het geweld dat alle aandacht van wetenschappers en de media krijgt.

Natural Born Killers?

Net als alle andere zoogdieren op de planeet zijn chimpansees in staat elkaar fysiek geweld aan te doen. Het is moeilijker om geweld bij chimpansees op een utilitaristische manier te begrijpen dan bij lagere zoogdieren. Chimpansees die elkaar verwonden of doden zijn niet immoreel. Ze zijn amoreel; hun geweld is een middel om een doel te bereiken. Wij worden niet boos op leeuwen omdat zij elkaar aanvallen of zebra’s doden; dat is gewoon wat leeuwen doen. We hebben de neiging om mensapen in een ander licht te zien vanwege hun nauwe evolutionaire band met ons. Een hele vleugel van het onderzoek naar dierlijk gedrag is gebaseerd op het idee dat de wortels van de menselijke moraal te vinden zijn in het premorele gedrag van niet-menselijke primaten, waarbij chimpansees als een uitstekend dierlijk model dienen. De meeste onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat “macht gelijk heeft” als het gaat om de manier waarop chimpansees elkaar behandelen, maar dat heeft antropologen er niet van weerhouden chimpansee-agressie aan te halen als een mogelijk voorbeeld van hoe straffend geweld zijn culturele oorsprong kan hebben in onze eigen soort.

Er is een stroming – een slecht geïnformeerde stroming – die beweert dat chimpansee-agressie op de een of andere manier het resultaat is van menselijke inmenging in hun gedrag. Deze beschuldiging werd voor het eerst geuit kort nadat Jane Goodall voor het eerst had waargenomen dat de mannetjes van een Gombe-gemeenschap de mannetjes van de naburige gemeenschap opzochten en aanvielen. Aangezien deze twee groepen zich onlangs van elkaar hadden afgescheiden, spanden de mannetjes samen om hun vroegere kameraden te doden. Sommige antropologen beweerden dat het geweld werd uitgelokt door de aanwezigheid van menselijke onderzoekers, of door mensen die chimpansees van bananen voorzagen, of misschien door mensen die de leefomgeving veranderden, of misschien zelfs door het gewenningsproces zelf. Het argument kreeg vooral aanhang onder geleerden die menselijke samenlevingen beschouwen als egalitair en vreedzaam van aard. Zij beweren dat geweld tussen groepen het product is van krachten van buitenaf, zoals contacten met het Westen. Wij leerden toen dat dergelijke moorden tussen mannetjes van aangrenzende chimpanseegemeenschappen voorkomen op bijna elke onderzoekslocatie waar de apen zijn geobserveerd. Er was zelfs een verslag van wilde, onbewoonde mannetjes chimpansees die een groep chimpansees in gevangenschap aanvielen in een faciliteit in Senegal die toevallig binnen het territorium van de wilde mannetjes lag.

De inzet is hoog. Als het geweld van mannetjeschimpansees eerder adaptief dan pathologisch is, kunnen we daaruit afleiden dat hetzelfde geldt voor mensen. Mannelijke chimpansees gebruiken geweld om hun doelen te bereiken – voedsel en seks – door rivalen voor beide uit te schakelen. Het argument dat extreem geweld een aberratie is, loste op met meer en meer veldwaarnemingen van chimpanseegeweld. Gedurende het grootste deel van de laatste drie decennia bestond er een consensus dat geweld een normaal, adaptief gedrag is bij chimpansees.

Een boek uit 1991 van de antropologe Margaret Power probeerde het idee nieuw leven in te blazen dat chimpansees van nature vreedzaam zijn en alleen gewelddadig wanneer hun sociale gedrag wordt verstoord door menselijke invloed. Antropologen Robert Sussman en Joshua Marshack van de Washington University, Saint Louis, deden een soortgelijke bewering. Deze auteurs beweren dat door de mens veroorzaakte verstoringen van de habitat, in combinatie met een geringe omvang van het bos en de bevoorrading, kunnen leiden tot verhoogde, zelfs dodelijke, agressie. De sceptici gaan voorbij aan de omvangrijke gegevens over geweld door chimpansees. De meest gewelddadige chimpansees die we kennen, in Ngogo in Oeganda, leven in een van de meest ongerepte habitats waarin chimpansees zijn bestudeerd.

In de ziel van hun biologie bezitten chimpansees het potentieel voor gedragingen die we als immoreel beschouwen wanneer we ze bij onszelf zien. Wanneer ze bij chimpansees voorkomen, zijn het gewoon strategische manieren om levensdoelen te bereiken.

Michael Wilson van de Universiteit van Minnesota en zijn collega’s hebben onlangs het patroon van geweld door chimpansees geanalyseerd dat in een halve eeuw van veldonderzoek is verzameld. Zij onderzochten mogelijke voorspellers van geweld die door de mens zijn veroorzaakt: verstoring van de habitat, bevoorrading, en de omvang van het bos. Wilson en collega’s ontdekten dat geen van deze factoren voorspelde welke chimpanseepopulaties het meeste geweld vertoonden. In plaats daarvan waren aanpassingsfactoren de beste voorspellers van geweld. Gewelddadige aanvallen zijn waarschijnlijker wanneer er een onevenwicht is in het aantal mannetjes in de partijen van twee aangrenzende gemeenschappen. Aanvallen zijn ook voorspelbaar door de demografie van de mannetjes; aanvallers zijn gewoonlijk geslachtsrijpe mannetjes, dus hoe meer mannetjes in een gemeenschap, hoe meer geweld we zien.

Het was misschien aanvaardbaar in de jaren 1970 of 1980 om sceptisch te zijn over de adaptieve aard van chimpansee-geweld, maar met de opeenstapeling van waarnemingen van wilde chimpansees sindsdien, kan het niet worden afgeschreven als “onnatuurlijk”. Ik veronderstel dat de vormen van geweld door chimpansees “natuurlijk” zijn in de zin dat zij routinematig in het wild voorkomen onder een breed scala van milieu-omstandigheden. In de ziel van hun biologie bezitten chimpansees het potentieel voor gedragingen die wij als immoreel beschouwen wanneer wij ze bij onszelf zien. Wanneer ze bij chimpansees voorkomen, zijn het gewoon strategische manieren om levensdoelen te bereiken. De vraag of er een evolutionair verband bestaat tussen agressie van chimpansees en menselijk geweld is een belangrijk onderwerp, maar niet een onderwerp dat onze interpretatie van chimpanseegedrag zou moeten beïnvloeden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *