Trendy v mimonemocničních porodech v USA, 1990-2012

NCHS Data Brief No. 144, March, 2014

PDF verzepdf ikona (679 KB)

Marian F. MacDorman, Ph.D.; T.J. Mathews, M.S.; a Eugene Declercq, Ph.D.

Klíčová zjištění

V roce 1900 se téměř všechny porody v USA odehrály mimo nemocnici; do roku 1940 však podíl mimonemocničních porodů klesl na 44 % a do roku 1969 na 1 %, kde zůstal až do 80. let (1-3). Ačkoli jsou mimonemocniční porody ve Spojených státech stále vzácné, v poslední době jich přibývá (4). Pokud bude tento nárůst pokračovat, má potenciál ovlivnit vzorce využívání zařízení, vzdělávání lékařů a přidělování zdrojů i náklady na zdravotní péči (5-8). Tato zpráva aktualizuje předchozí analýzy (2,9) a zkoumá nejnovější trendy a charakteristiky mimonemocničních porodů, včetně porodů doma a v porodních centrech, ve Spojených státech v letech 1990-2012 a porovnává vybrané charakteristiky s porody v nemocnicích.

Klíčová slova: porod doma, porod v porodním centru, porodopisy

V roce 2012 bylo 1.36 % amerických porodů narodilo mimo nemocnici, což je více než 1,26 % v roce 2011.

 • Po postupném poklesu v letech 1990-2004 se procento porodů mimo nemocnici zvýšilo z 0,87 % amerických porodů v roce 2004 na 1,36 % amerických porodů v roce 2012 (obrázek 1), což je nejvyšší hodnota od roku 1975. V roce 2012 se ve Spojených státech uskutečnilo 53 635 porodů mimo nemocnici, z toho 35 184 porodů doma a 15 577 porodů v porodních centrech.

Obrázek 1. Procento porodů probíhajících mimo nemocnici: Spojené státy, 1990-2012

image icon

POZNÁMKA: Porody mimo nemocnici zahrnují porody, ke kterým došlo doma, v porodním centru, na klinice nebo v ordinaci lékaře či na jiném místě.
ZDROJ: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, údaje z rodných listů.

 • V roce 2012 se dvě třetiny (66 %) mimonemocničních porodů uskutečnily doma a dalších 29 % v samostatně stojícím porodním centru. (Zbývajících 5 % mimonemocničních porodů proběhlo na klinice nebo v ordinaci lékaře či na jiném místě.)
 • Podíl domácích porodů se zvýšil z 0,84 % v roce 2011 na 0,89 % v roce 2012. Tento podíl se zvyšuje od roku 2004 (0,56 %).
 • Podíl porodů v porodních centrech se zvýšil z 0,36 % v roce 2011 na 0,39 % v roce 2012. Toto procento se zvyšuje od roku 2004 (0,23 %).

V roce 2012 byl 1 ze 49 porodů bělošek nehispánského původu porodem mimonemocničním.

 • V procentech mimonemocničních porodů byly velké rozdíly podle rasy a etnické příslušnosti matek (graf 2). V roce 2012 bylo procento mimonemocničních porodů dvakrát až čtyřikrát vyšší u žen nehispánské bílé rasy než u jakékoli jiné rasové nebo etnické skupiny.
 • V letech 2011-2012 se procento mimonemocničních porodů výrazně zvýšilo u žen nehispánské bílé rasy (z 1,89 % na 2,05 %), hispánské rasy (z 0,44 % na 0,46 %) a asijských nebo tichomořských ostrovanek. Nárůst oproti letům 2011-2012 nebyl statisticky významný u žen černé pleti bez hispánského původu a amerických indiánek.

Obrázek 2. Podíl porodů mimo nemocnici podle rasy a hispánského původu matky: Spojené státy, 1990-2012

image icon

POZNÁMKA: Údaje o nehispánské bělošce, nehispánské černošce a hispánském původu nezahrnují New Hampshire v letech 1990-1992 a Oklahomu v roce 1990; tyto státy v těchto letech neuváděly ve svých rodných listech hispánský původ.
ZDE:

 • Při zkoumání dlouhodobějšího trendu se procento mimonemocničních porodů v letech 2004-2012 zvýšilo u všech rasových a etnických skupin. Největší nárůst byl zaznamenán u bělošek nehispánského původu, u nichž se procento mimonemocničních porodů zvýšilo z 1,20 % v roce 2004 na 2,05 % v roce 2012. V letech 2004-2012 se procento mimonemocničních porodů zvýšilo z 0,45 % na 0,49 % u nehispánských černošek, z 0,38 % na 0,46 % u hispánských žen, z 0,64 % na 0,81 % u amerických indiánek a z 0,38 % na 0,54 % u žen z API.
 • Přibližně 89 % celkového nárůstu mimonemocničních porodů v letech 2004-2012 bylo způsobeno nárůstem u nehispánských bělošek.
 • Hispánské ženy měly nejvyšší podíl mimonemocničních porodů v roce 1990, ale nejnižší podíl v roce 2012.

Procento mimonemocničních porodů bylo obecně vyšší na severozápadě Spojených států a nižší na jihovýchodě Spojených států.

Obrázek 3: Podíl mimonemocničních porodů v roce 1990. Procento porodů mimo nemocnici podle jednotlivých států:

image icon

POZNÁMKA: Přístup k datové tabulce k obrázku 3 pdf ikona.
ZDROJ: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, údaje z rodných listů.

 • Ve 45 státech došlo v letech 2004-2012 ke statisticky významnému nárůstu procenta mimonemocničních porodů a u 27 států činil procentuální nárůst 50 % nebo více. V žádném státě nedošlo v letech 2004-2012 ke statisticky významnému poklesu procenta mimonemocničních porodů. Regionální vzorce byly podobné jako v roce 2011.

Mimonemocniční porody měly obecně nižší rizikový profil než porody v nemocnici.

Obrázek 4. Podíl porodů v nemocnici a mimo nemocnici podle vybraných rizikových faktorů: Spojené státy, 2012

image icon

Zdroj: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, údaje z rodných listů.

Rizikový profil mimonemocničních porodů se v letech 2004 až 2012 snížil.

 • Podíl mimonemocničních porodů dospívajících matek se snížil ze 4,3 % v roce 2004 na 1 % v roce 2012.9 % v roce 2012 a podíl těchto porodů u matek ve věku 35 let a více se snížil z 20,0 % v roce 2004 na 19,0 % v roce 2012 (graf 5).
 • Podíl mimonemocničních porodů, které se narodily předčasně, se snížil z 6,7 % v roce 2004 na 4,4 % v roce 2012 a podíl porodů s nízkou porodní hmotností se snížil ze 4,8 % na 3,2 %. Podíl vícečetných porodů zůstal přibližně stejný a činil méně než 1,0 %.

Obrázek 5. Změna rizikového profilu u porodů nastalých mimo nemocnici: Spojené státy, 2004 a 2012

image icon

ZDROJ: CDC/NCHS, National Vital Statistics System, údaje z rodných listů.

Shrnutí

Ačkoli jsou porody mimo nemocnici stále relativně vzácné, od roku 2004 tvoří stále větší podíl porodů v USA. V roce 2012 se mimo nemocnici narodilo 1,36 % porodů v USA, což je více než 1,26 % v roce 2011 a 0,87 % v roce 2004. Úroveň z roku 2012 je nejvyšší od roku 1975 (3). Většina celkového nárůstu počtu mimonemocničních porodů v letech 2004-2012 byla důsledkem nárůstu u žen nehispánské bílé rasy a v roce 2012 se 1 ze 49 porodů žen nehispánské bílé rasy (2,05 %) uskutečnil mimo nemocnici.

V roce 2012 se v šesti státech uskutečnilo 3-6 % porodů mimo nemocnici. U dalších pěti států se 2 až 3 % porodů uskutečnilo mimo nemocnici. Rozdíly v procentech mimonemocničních porodů v jednotlivých státech mohou být ovlivněny rozdíly ve státních zákonech týkajících se praxe porodních asistentek nebo mimonemocničních porodů (10-11) a také dostupností blízkého porodního centra (8). Počet porodních center v USA se zvýšil ze 170 v roce 2004 na 195 v roce 2010 a na 248 v lednu 2013; 13 států v posledním období stále nemělo porodní centrum (8).

V porovnání s porody v nemocnici měly porody doma a v porodním centru tendenci mít nižší rizikový profil, méně porodů dospívajících matek a méně předčasných porodů, porodů s nízkou porodní hmotností a vícečetných porodů. V letech 2004 až 2012 došlo k poklesu rizikového profilu mimonemocničních porodů, přičemž v roce 2012 bylo méně porodů než v roce 2004 u dospívajících a starších matek a méně předčasných porodů a porodů s nízkou porodní hmotností (3,4). Nižší rizikový profil mimonemocničních než nemocničních porodů naznačuje, že dochází k vhodnému výběru žen s nízkým rizikem jako kandidátek pro mimonemocniční porod (9).

Ačkoli není reprezentativní pro všechny porody v USA, 88 % domácích porodů ve sledované oblasti 36 států (zahrnující 71 % porodů v USA) bylo v roce 2012 plánovaných (3). U neplánovaných domácích porodů je větší pravděpodobnost, že se narodí předčasně a s nízkou porodní hmotností, než u plánovaných domácích porodů (12).

Definice

Porod mimo nemocnici: Porod, ke kterému dojde mimo nemocnici. Patří sem porody, ke kterým dochází doma, v porodním centru, na klinice nebo v ordinaci lékaře či na jiném místě.

Porod doma:

Porod v porodním centru: Porod, který se odehrává v místě bydliště (doma).

Porod v porodním centru:

Předčasný porod:

Nízká porodní hmotnost: dítě, které při narození váží méně než 2 500 gramů.

Vícerodička: dítě, které se narodilo před 37. dokončeným týdnem těhotenství.

Vícerodička: dítě, které se narodilo před 37. dokončeným týdnem těhotenství: Označuje jednotlivé živě narozené dítě z vícečetného těhotenství (například dvojčat, trojčat nebo vícečetného těhotenství vyššího řádu).

Zdroje dat a metody

Tato zpráva vychází z údajů Národního centra pro kontrolu a prevenci nemocí (National Center for Health Statistics National Vital Statistics System, Birth Data Files) za období 1990-2012. Tyto datové soubory obsahují údaje o všech porodech, ke kterým došlo ve Spojených státech, a obsahují informace o široké škále demografických a zdravotních charakteristik matek a dětí (3). Soubory s údaji o porodech jsou k dispozici ke stažení. K údajům lze rovněž přistupovat prostřednictvím interaktivního datového nástroje VitalStats.

Vykazování oddělených údajů o porodech doma a v porodních centrech začalo v roce 1989 s revizí amerického standardního porodního listu. Před rokem 1989 byly porody hlášeny jako porody v nemocnici nebo mimo nemocnici bez podrobného členění typu mimonemocničního porodu.

Revize Standardního porodního listu USA z roku 2003 přidala datovou položku o stavu plánování porodu doma. Vzhledem k postupnému zavádění revize z roku 2003 v jednotlivých státech USA však v roce 2012 vykazovalo údaje o stavu plánování porodu doma pouze 36 států (zahrnujících 71 % porodů v USA) (3). Oblast 36 států není reprezentativní pro celou populaci USA, protože se nejedná o náhodný vzorek porodů v USA.

O autorech

Marian F. MacDorman a T. J. Mathews pracují v Národním centru pro zdravotní statistiku CDC a Eugene Declercq působí na Boston University School of Public Health.

 1. Wertz RW, Wertz DC. Lying-in: A history of childbirth in America (Historie porodů v Americe). New York: The Free Press. 1977.
 2. MacDorman MF, Menacker F, Declercq E. Trends and characteristics of home and other out-of-hospital births in the United States, 1990-2006. National vital statistics reports; vol 58 no 11. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2010.
 3. National Center for Health Statistics (Národní centrum pro zdravotní statistiku). VitalStats-Births.
 4. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK, et al. Births: Konečné údaje za rok 2012. National vital statistics reports; vol 62 no 9. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2013.
 5. Boucher D, Bennett C, McFarlin B, Freeze R. Staying home to birth: Why women in the United States choose home birth. J Midwifery Womens Health 54(2):119-26. 2009.
 6. Health Management Associates. Midwifery licensure and discipline program in Washington State (Licenční a oborový program pro porodní asistentky ve státě Washington): Ekonomické náklady a přínosy. Ministerstvo zdravotnictví státu Washington. October 31, 2007.
 7. Stapleton SR, Osborne C, Illuzzi J. Outcomes of care in birth centers: Demonstration of a durable model (Demonstrace trvalého modelu). J Midwifery Womens Health 58(1):3-14. 2013.
 8. Americká asociace porodních center. AABC Press Kitexternal icon .
 9. MacDorman MF, Declercq E, Mathews TJ. Recent trends in out-of-hospital births in the United States [Nejnovější trendy v mimonemocničních porodech ve Spojených státech]. J Midwifery Womens Health 58(5):494-501. 2013.
 10. Midwives Alliance of North America (Aliance porodních asistentek Severní Ameriky). Legal status of U.S. midwivesexternal icon .
 11. Declercq E, Stotland NE. Planned home birthexternal icon In: Lockwood CJ, Rose BD (editors). UpToDate. Waltham, MA. 2009 .
 12. Declercq E, MacDorman MF, Menacker F, Stotland N. Characteristics of planned and unplanned home births in 19 states. Obstet Gynecol 116(1):93-9. 2010.

Navrhovaná citace

MacDorman MF, Mathews TJ, Declercq E. Trends in out-of-hospital births in the United States, 1990-2012. NCHS data brief, č. 144. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2014.

Informace o autorských právech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *